Privacyverklaring

DeJe International - S-Product
De Stove 7
3252 CB Goedereede
The Netherlands

s-product.nl
info@s-product.nl
KvK-nummer 24350457

I. Persoonsgegevens die wij verwerken

Privacy

Wij nemen uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.
In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij in deze een zogeheten verantwoordelijke

II. Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Van de websitebezoeker

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

III. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Neem contact op bij het vermoeden van een fout

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contactmet ons op via het e-mailadres bovenaan deze pagina of het contactformulier op de website. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

IV. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier, en tot slot
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren

Hoelang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via het e-mailadres bovenaan deze pagina of het contactformulier op de website.

V. Verwerking door derden

Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals opgenomen in onze "Cookie instellingen", worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet door derden verwerkt.

VI. Website bezoek in kaart

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies, zoals opgenomen in onze "Cookie instellingen"

Als u niet van cookies houdt

Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt dus alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

VII. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien
 • Een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen
 • Een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken
 • Verwijdering van uw gegevens aan te vragen
 • Uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders
 • Een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel VIII
Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking hebben,stuur dan een verzoek via het e-mailadres bovenaan deze pagina of het contactformulier op de website.
Wij willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daaromvragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

VIII. Klachtrecht

Interne behandeling

Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpen wij u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie rechtstreeks tot ons, via het e-mailadres bovenaan deze pagina of het contactformulier op de website.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

IX. Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

SSL

Om u als websitebezoeker te beschermen gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe u de beveiliging herkent

Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat depagina beveiligd is.

X. Beveiliging en vragen

Wij nemen het echt serieus

Wij nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via het e-mailadres bovenaan deze pagina of het contactformulier op de website. Één van onze bevoegde contactpersonen neemt dan z.s.m. contact met u op.

Open chat
1
Hello, I am Dirk Jan from S-Product.

Let me know what can I do for you?

- Feel free to ask me -